مسافرین محترم همراه داشتن کد رهگیری و شماره بلیط جهت سوار شدن و یا ابطال بلیط الزامی می باشد

مسافرین محترم همراه داشتن کد رهگیری و شماره بلیط جهت سوار شدن و یا ابطال بلیط الزامی می باشد

مسافرین محترم همراه داشتن کد رهگیری و شماره بلیط جهت سوار شدن و یا ابطال بلیط الزامی می باشد

مسافرین محترم همراه داشتن کد رهگیری و شماره بلیط جهت سوار شدن و یا ابطال بلیط الزامی می باشد

مسافرین محترم همراه داشتن کد رهگیری و شماره بلیط جهت سوار شدن و یا ابطال بلیط الزامی می باشد

مسافرین محترم همراه داشتن کد رهگیری و شماره بلیط جهت سوار شدن و یا ابطال بلیط الزامی می باشد